ZARZĄDZENIE NR 5 /2016
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
Z DNIA 27 STYCZNIA 2016 ROKU

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017
do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych
oraz publicznych szkół dla dorosłych w województwie podlaskim

     Na podstawie § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

     Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017:

  1. do klas pierwszych publicznych gimnazjów – stanowiący ikona pdfzałącznik nr 1 do zarządzenia;
  2. do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych oraz publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych - stanowiący
    ikona pdfzałącznik nr 2 do zarządzenia;
  3. na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych – stanowiący ikona pdfzałącznik nr 3 do zarządzenia;
  4. do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, do klas pierwszych publicznych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych – stanowiący
    ikona pdfzałącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  wz. PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
 /
mgr Wiesława Ćwiklińska
Wicekurator Oświaty